Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej ebooků (elektronických knih), on-line kurzů, on-line programů a členství v placeném klubu.

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup e-booků (elektronických knih), on-line kurzů, on-line programů a členství v placeném klubu (dále trojí společně označováno i jako „digitální obsah“ nebo „produkty“) přes webové rozhraní www.novy-svet.eu.
  2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.novy-svet.eu souvisí.
  3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Dokončit objednávku“ nebo „Dokončit nákup“, nám totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.
  4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
IV. Cena produktů a platba
V. Dodací podmínky
VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv
VII. Odstoupení od Kupní smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Transformace mysli s.r.o.

IČ: 17483468

Hlavní třída 87/2

737 01 Český Těšín

pavelzywczok@novy-svet.eu

+420 777 900 004

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.novy-svet.eu uzavře s námi jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu je poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, případně telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady a vyberete označením (zakliknutím) vybraný produkt nebo produkty.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“.

O obdržení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašleme vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná.

IV. Cena produktů a platba

1. CENA PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Dokončit objednávku“ nebo „Dokončit nákup“) je proto již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– Bezhotovostně bankovním převodem na náš účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

– Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).

– On-line bankovním převodem (platba se provede ihned).

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line
 bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s..

Pokud má Kupující rozdělenou platbu produktu na splátky, je povinen doplatit všechny splátky produktu, i v případě, že nebude chtít produkt využívat či o něj nebude mít zájem a nezažádal o storno v garanci vrácení peněz. Pokud tyto splátky neuhradí, bude mu 14 dní po splatnosti účtována smluvní pokuta ve výši 5 % ze zbytku neuhrazené částky každý následující další týden po splatnosti, dokud nebude částka řádně uhrazena.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, na faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

O přijetí platby vám vystavíme doklad o přijaté platbě, který u on-line platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

E-book není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu. Při koupi členství v placeném klubu, budete po zaplacení kupní ceny vpuštěni administrátorem do placeného klubu (uzavřená Facebook skupina). Při koupi on-line programu, budete pozváni do uzavřené Facebookové skupiny, kde bude informování o dalším harmonogramu (on-line vysílání, koučing, zveřejňování materiálů apod.).

2. DODACÍ LHŮTA. E-book, on-line kurz, členství v placeném klubu bude dodáno do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet.

Při koupi on-line programu má Prodávající povinnost nastavit Kupujícímu přístupy do uzavřené Facebookové skupiny nebo jiná související přístupová práva do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady nebo první splátky od Kupujícícho na svůj účet. Harmonogram a materiály budou zveřejňovány postupně.

V případě předprodejů produktů, má Prodávající právo Kupujícímu vytvořit přístupové údaje nejpozději do 2 dnů před spuštěním dodáním produktu nebo v předem avizovaném datu.

3. Po dodání ebooku si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás, prosím, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn, nebo vpuštěním do uzavřené Facebook skupiny. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf. K přehrání obsahu v on-line kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. K přehrání obsahu v placeném klubu je nutné být přihlášen pod svým uživatelským jménem na Facebooku. Obsah v on-line kurzu a placeném klubu přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Poskytnutím produktů nepřechází na Prodávajícího žádná zodpovědnost nad podnikatelskými aktivitami Kupujícícho, ani za ztráty způsobené obchodováním Kupujícího. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. V takovém případě nás o uplatnění garance spokojenosti prosím informujte elektronicky na pavelzywczok@novy-svet.eu nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. Při koupi digitálních produktů (online kurzy, e-booky, apod.) se však toto odstoupení od kupní smlouvy nedá uplatnit.

2. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na pavelzywczok@novy-svet.eu nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP.

3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsme oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy jsme oprávněni vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce.

4. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídáme, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

6. Pokud vám nebyl produkt (resp. u on-line kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu pavelzywczok@novy-svet.eu nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese pavelzywczok@novy-svet.eu.

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádíme, že nejsme vázáni žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 01.01.2022

Obchodní podmínky

pro poskytování služeb nastavení nebo správy PPC kampaní s platností od 30.05.2018.

1. Objednávka služeb nastavení nebo správy PPC kampaní
Veškeré založené účty a úpravy kampaní zůstávají ve vašem vlastnictví a máte do nich vždy přístup. Pokud vám pošleme konkrétní cenovou nabídku a vy s ní v nezměněné podobě vyslovíte souhlas, dochází tímto okamžikem k uzavření smlouvy. V případě pochybností dochází k uzavření smlouvy okamžikem připsání zálohové platby na náš účet. Do doby, než odsouhlasíte konkrétní cenovou nabídku, je veškerá komunikace bezplatná a oboustranně nezávazná.  Přijetím nabídky nebo uhrazením zálohové faktury dáváte najevo, že s těmito obchodními podmínkami bez výhrad souhlasíte. Zálohovou fakturu na polovinu částky obdržíte obratem po odsouhlasení nabídky.

Na kampani začneme pracovat bezprostředně po obdržení platby, v případě dohody můžeme i okamžitě. Kampaň upravíme zpravidla do 5 dnů od obdržení platby, v případě složitějších kampaní ve lhůtě, na které jsme se domluvili. Doporučujeme, aby po dobu naší práce na vaší kampani do ní nikdo kromě nás nezasahoval. Zásahy do kampaní, o kterých nevíme, mohou být v konfliktu s námi prováděnými úpravami, popřípadě mohou znamenat nutnost práce navíc nad rámec nabídky. Pokud je potřeba něco v kampani změnit, dejte nám prosím vědět. Po dokončení prvotního nastavení vám pošleme fakturu na zbytek částky a začne běžet dohodnuté období, po které se budeme o kampaně starat.

V případě dlouhodobé spolupráce obdržíte fakturu na začátku dohodnutého období (nejčastěji jeden měsíc). Po dobu spolupráce vás budeme o všech podstatných věcech informovat, zároveň máte nárok na e-mailovou podporou v rozumném rozsahu. Mějte prosím na paměti, že podrobnější marketingové konzultace je potřeba objednat jako samostatnou službu. Pokud není dohodnuto jinak, podporou rozumného rozsahu se myslí 30 minut za kalendářní měsíc.

V případě odměny formou hodinové sazby účtujeme veškerý čas spojený s prací na vaší kampani, včetně konzultací.  Konzultace může být osobní, telefonická, přes videocall nebo po e-mailu. Pokud není dohodnuto jinak, kterákoliv z těchto forem komunikace, zabere-li nám více než 15 minut, je automaticky považována za placenou konzultaci.

Pokud chcete v kampani nabízet zboží, jehož propagace je jakýmkoliv způsobem regulována nebo omezena, máte povinnost nás na to předem upozornit.

2. Ochrana před nepoctivými klienty
Pokud budete v prodlení se splatností faktury o více než 7 dnů, vyhrazujeme si právo pozastavit bez náhrady správu kampaní do obdržení platby. Pokud budete v prodlení se splatností faktury více než 14 dnů, můžeme zpětně od prvního dne prodlení účtovat úrok z prodlení ve výši 0,2% za každý den prodlení. Jedná se pouze o ochranu před neslušnými klienty, u slušných klientů ani jeden z těchto nástrojů neuplatňujeme a zpravidla na případné hrozící uplatnění včas upozorníme.

3. Práva k duševnímu vlastnictví
Při tvorbě reklam používáme zpravidla texty nebo obrázky z vašeho webu, z vašich existujících kampaní nebo se řídíme vašimi pokyny. Máme za to, že všechny tyto informace jsou zcela pravdivé, nezavádějící a v souladu s dobrými mravy. Nemůžeme nést zodpovědnost za situaci, kdy by došlo ke škodě z důvodu použití zmíněných materiálů. Stejně tak máme za to, že vámi dodané grafické podklady a grafické podklady z vašeho webu jsou právně nezávadné a máte právo je použít k propagaci.

4. Ukončení spolupráce
Krátkodobá spolupráce skončí automaticky uplynutím sjednaného období. Dlouhodobou spolupráci můžete ukončit vždy ke konci dohodnutého období. Stejné právo máme i my. Spolupráci lze ukončit i předčasně na základě dohody. Pokud k dohodě nedojde, máte vy i my právo spolupráci ukončit i s okamžitou platností. Pokud tohoto práva využijeme my, vrátíme vám v plné výši případnou zálohu, kterou jste za danou zakázku zaplatili. Pokud práva využijete vy, doplatíte nám zbývající částku z ceny dané zakázky.

5. Důvěrnost a ochrana osobních údajů
Veškerou komunikaci a vše, co se při spolupráci s vámi dozvíme, považujeme za důvěrné. Stejně vážně bereme i ochranu vašich osobních údajů. Co se týká ochrany osobních údajů jiných osob, předmětem smlouvy s vámi není a mezi vaše povinnosti coby dodavatele nepatří zpracování osobních údajů. Při jakémkoliv nahodilém přístupu k osobním údajům budeme tyto údaje chránit. Pokud při naší spolupráci budete využívat technologie, které mohou zpřístupňovat osobní údaje návštěvníků vašeho webu třetí straně (např. Facebook Pixel), je vaší povinností při jejich používání dodržovat platné právní předpisy.

6. Ceny a DPH
Zatím nejsme plátci DPH.